สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” NIA Academy
สร้างเมื่อ 27 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานเปิดตัว NIA Academy
สร้างเมื่อ 27 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเปิดจาก “เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย”
สร้างเมื่อ 27 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเดินทางเข้าร่วมงานประชุม “World Agri-Tech Innovation Summit 2018” และศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านนวัตกรรมการเกษตร
สร้างเมื่อ 27 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่โครงการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center; ABC Center)
สร้างเมื่อ 27 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างเมื่อ 27 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” NIA Academy
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0023/2561
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษ
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ผังเมือง)
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ภูมิสารสนเทศ)
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2561
ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0063/2561
สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2561