สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์ของโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์สวนน้ำตกและถนนด้านหน้าอาคารอุทยานนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษามูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 เลขที่ อ0017/2561
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) เลขที่ อ0015/2561
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นในครูอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
TOR อ0057/2561
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561
TOR อ0056/2561
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561
TOR อ0055/2561
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561
ประกาศร่างงาน เลขที่ 0050/2560
สร้างเมื่อ 13 ก.ค. 2561
ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0047/2561
สร้างเมื่อ 10 ก.ค. 2561
ประกาศร่างงาน เลขที่ 0036/2560
สร้างเมื่อ 18 มิ.ย. 2561
TOR 0034/2561
สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2561