homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0075/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสื่อสารนวัตกรรมประเทศไทยเชิงรุก

สร้างเมื่อ : 23 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0077/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต (Images of Futures) ปี 2564 ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 23 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0076/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ย่านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน

สร้างเมื่อ : 20 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0074/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมการยกระดับความสารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม (SMEs to Innovation Based Enterprise)”

สร้างเมื่อ : 7 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0072/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรม พลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 7 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0072/2564

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0072/2564 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ : 7 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0073/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต (Images of Futures) ปี 2564

สร้างเมื่อ : 1 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0071/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์สถาบันวิทยาการนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ

สร้างเมื่อ : 24 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0070/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (MOOCs) และระบบการจัดการฐานข้อมูล

สร้างเมื่อ : 24 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0069/2564

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาศึกษาการจัดทำระบบบริหารงานภายในของสำนักงาน

สร้างเมื่อ : 23 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0068/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน”

สร้างเมื่อ : 23 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0067/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ”

สร้างเมื่อ : 23 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด