สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 3 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB)

สร้างเมื่อ 31 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค

สร้างเมื่อ 28 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 4 (Innovative Organization Program – IOP)

สร้างเมื่อ 27 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 27 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก

สร้างเมื่อ 26 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมห้องทดลองเมือง (City Lab) ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทคกรุงเทพมหานคร

สร้างเมื่อ 26 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (National Innovation Data Access Platform)

สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือแนะนำข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช.

สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและกำหนดชุดข้อมูลเปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Data Governance for Open Data)

สร้างเมื่อ 20 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน

สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2565