สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์มุ่งสู่ความสำเร็จ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0048/2567
สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0047/2567
สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0051/2567
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร (CEO CAMP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0050/2567
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน SITE 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0046/2567
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านสุขภาพ (HealthTech) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0049/2567
สร้างเมื่อ 29 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0041/2567
สร้างเมื่อ 28 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพื้นที่ทดลองนวัตกรรมสำหรับเมือง (City Innovation Lab) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0044/2567
สร้างเมื่อ 27 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง การพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0043/2567
สร้างเมื่อ 27 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0042/2567
สร้างเมื่อ 24 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum) ในชื่องาน “SPLASH” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0045/2567
สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมห้องทดลองเมืองนวัตกรรม (CITY INNOVATION LAB) ในพื้นที่ศูนย์กลางนวัตกรรมภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0040/2567
สร้างเมื่อ 14 พ.ค. 2567