homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0054/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน”

สร้างเมื่อ : 16 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0053/2565

ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการเชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2565 (Growth Program for startups 2022)

สร้างเมื่อ : 7 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0052/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกในสื่อต่างประเทศ

สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0051/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0049/2565

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 2 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0048/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการทำธุรกิจนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการภูมิภาค

สร้างเมื่อ : 22 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0046/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตรยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม รุ่นที่ 2 (SME to IBE 2)

สร้างเมื่อ : 17 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0044/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สร้างเมื่อ : 15 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0045/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบการอบรมออนไลน์ (MOOCs)

สร้างเมื่อ : 15 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0043/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินจัดกิจกรรมบ่มเพาะ เพื่อเร่งสร้างธุรกิจของนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรม Startup Thailand League ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 11 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0041/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

สร้างเมื่อ : 10 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0040/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 10 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด