สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพื้นที่ทดลองนวัตกรรมสำหรับเมือง (City Innovation Lab) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0044/2567
สร้างเมื่อ 27 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง การพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0043/2567
สร้างเมื่อ 27 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0042/2567
สร้างเมื่อ 24 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum) ในชื่องาน “SPLASH” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0045/2567
สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมห้องทดลองเมืองนวัตกรรม (CITY INNOVATION LAB) ในพื้นที่ศูนย์กลางนวัตกรรมภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0040/2567
สร้างเมื่อ 14 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างสำนักงานสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0039/2567
สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0036/2567
สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0037/2567
สร้างเมื่อ 18 เม.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินงานหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0031/2567
สร้างเมื่อ 18 เม.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการการขยายตลาดไปสู่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0038/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหวในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0034/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0033/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567