สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 25 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเตรียมความพร้อมงานวิจัย สู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก

สร้างเมื่อ 25 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร สำหรับองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 - 3 เพื่อปรับตัวหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 (Pioneering Innovator Network Reunion)

สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน”

สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2565

ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการเชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2565 (Growth Program for startups 2022)

สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกในสื่อต่างประเทศ

สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 2 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการทำธุรกิจนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการภูมิภาค

สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตรยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม รุ่นที่ 2 (SME to IBE 2)

สร้างเมื่อ 17 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สร้างเมื่อ 15 ก.พ. 2565