homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0043/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0043/2561

สร้างเมื่อ : 4 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

อ0040/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0040/2561

สร้างเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

อ0039/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0039/2561

สร้างเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

อ0036/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวดAgTech Innovation Awards 2018ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0036/2561

สร้างเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

อ0037/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำเนินการ และศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0037/2561

สร้างเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

อ0035/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0035/2561 

สร้างเมื่อ : 1 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

อ0034/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ อ0034/2561 

สร้างเมื่อ : 24 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

อ0033/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0033/2561 

สร้างเมื่อ : 21 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

อ0032/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0032/2561

สร้างเมื่อ : 21 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

อ0031/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0031/2561

สร้างเมื่อ : 20 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด

อ0030/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 เลขที่  อ0030/2561

สร้างเมื่อ : 10 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด