สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0022/2566
สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (4 ภาค) (Brain Power Skill Activity for Regional Enterprise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0017/2566
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมตลาด ด้านการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเข็มแข็งของธุรกิจนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0019/2566
สร้างเมื่อ 10 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความสามารถธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโต บน e-Marketplace Platform ของผู้ประกอบการนวัตกรรม (4 ภาค) (INNOMALL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0018/2566
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0014/2566
สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำหนังสือ The Founder เล่ม 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0012/66
สร้างเมื่อ 6 ธ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0010/2566
สร้างเมื่อ 6 ธ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0007/2566
สร้างเมื่อ 28 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0006/2566
สร้างเมื่อ 25 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาการจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2566
สร้างเมื่อ 25 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0008/2566
สร้างเมื่อ 25 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 (Pioneering Innovator Network : PIN#4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0005/2566
สร้างเมื่อ 25 พ.ย. 2565