homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0017/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

สร้างเมื่อ : 14 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0011/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 (นิลมังกร) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)

สร้างเมื่อ : 13 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0016/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือแนะนำข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ)

สร้างเมื่อ : 13 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0009/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด

สร้างเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0010/2565

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0006/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022

สร้างเมื่อ : 17 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0008/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Global Startup Hub: CNX)

สร้างเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0007/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมสำหรับโครงการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สร้างเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0005/2565

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563

สร้างเมื่อ : 7 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0004/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 3

สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0003/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

สร้างเมื่อ : 25 พ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0002/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” (Deep South Innovation Business Coaching Program)

สร้างเมื่อ : 23 พ.ย. 2564
ดาวน์โหลด