สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศประกวดราคาการจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2566
สร้างเมื่อ 25 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0008/2566
สร้างเมื่อ 25 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 (Pioneering Innovator Network : PIN#4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0005/2566
สร้างเมื่อ 25 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ภายใต้โครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยรอบภูมิภาค รุ่นที่2 (นิลมังกร) เลขที่อ0004/2566
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมธุรกิจ BCG ย่านนวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาล เลขที่ อ0003/2566
สร้างเมื่อ 4 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม สำหรับโครงการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เลขที่ อ0002/2566
สร้างเมื่อ 3 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ การนำ เสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) เลขที่ อ0001/2566
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0090/2565
สร้างเมื่อ 23 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อบริหารจัดการการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0087/2565
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางศึกษาดูงานประเด็นนวัตกรรมระดับโลกของ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐโปรตุเกสและราชอาณาจักรสวีเดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0089/2565
สร้างเมื่อ 16 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0088/2565
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะรถตู้ ชนิด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0086/2565
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565