homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0039/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 4 (Innovative Organization Program – IOP) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 9 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0042/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 9 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0038/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 4”

สร้างเมื่อ : 7 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0037/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB) ครั้งที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ : 7 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0036/2565

ประกาศจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งสู่ความสำเร็จ เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ : 4 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0035/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 4 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0034/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมไทย เพื่อความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี 2565: Corporate SPARK 2022

สร้างเมื่อ : 3 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0033/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 3 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0032/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Global Startup Hub: EEC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 3 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0031/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (Global Startup Hub: BKK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 3 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0030/2565

ประกาศจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 3 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0029/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB)

สร้างเมื่อ : 31 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลด