สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0002/2560

สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรม ประจำปี 2560 (Innovation Thailand Week 2017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  อ0001/2560

สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  0006/2560 

สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  0005/2560 

สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสัปดาห์นวัตกรรม ประจำปี 2560 (Innovation Thailand Week 2017) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  0004/2560

สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประกาศแนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย และการแข่งขันนวัตกรรมอาหารในเมือง (Thailand food innovation trend announcement & Thailand innovative urban food challenge) เลขที่ 0039/2560

สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2560

ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ/เครื่องดื่มเพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานวัตกรรม เลขที่  0037/2560

สร้างเมื่อ 21 ก.ค. 2560

ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ตลาดนัดนวัตกรรม (InnoMart) สัญจร จังหวัดระยอง เลขที่  0036/2560  

สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานตลาดนัดนวัตกรรม (InnoMart) สัญจร จังหวัดระยอง เลขที่  0035/2560

สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2560

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่  0033/2560

สร้างเมื่อ 22 มิ.ย. 2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า(Branding & Brand Value Innovation) เลขที่  0032/2560

สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาและกำหนดรูปแบบแนวทางการนวัตกรรมตลาดเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Market Innovation for Export – Import Business)เลขที่  0031/2560

สร้างเมื่อ 9 มิ.ย. 2560