สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่  อ0027/2561

สร้างเมื่อ 22 มี.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0026/2561

สร้างเมื่อ 21 มี.ค. 2561

ประกาศจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0025/2561

สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดทำเว็บไซต์ Startup Thailand และระบบรับรองระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0024/2561

สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0023/2561

สร้างเมื่อ 2 มี.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0022/2561

สร้างเมื่อ 2 มี.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0021/2561

สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561

ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่  อ0020/2561

สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0020/2561

สร้างเมื่อ 26 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (Innovation Management Project Application) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0016/2561

สร้างเมื่อ 17 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0019/2561

สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม 8 สัปดาห์ สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (Eight-Week Coaching of Innovative Business Management Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0018/2561

สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2561