สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1429 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 9 ผลลัพธ์ จาก 1429 หน้า
รายงานประจำปี 2555 (Annual Report 2012)
• 03 กุมภาพันธ์ 2555 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 78 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2555 “ปีแห่งการก้าวสู่...เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 261 โครงการ ด้วยวงเงินสนับสนุนรวม 120,...

รายงานประจำปี 2554 (Annual Report 2011)
• 03 กุมภาพันธ์ 2554 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 74 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2554 “ปีแห่งการยกระดับยุทธศาสตร์นวัตกรรม” ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีรากฐาน ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศในระยะยาว โดยในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 119 โครงการ ซึ่งมีวงเงิน...

รายงานประจำปี 2553 (Annual Report 2010)
• 03 กุมภาพันธ์ 2553 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 62 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2554 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2553 “ปีแห่งการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (Platform Industries)” สนช. มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการยกระดับห่วงโซ่อุปทานและชักนำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูง โดยในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 123...

รายงานประจำปี 2552 (Annual Report 2009)
• 03 กุมภาพันธ์ 2552 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 62 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2552 “ปีแห่งการพัฒนานวัตกรรมระบบเปิด (open innovation)” ที่มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้จากหน่วยงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้และได้ร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่ออุตส...

รายงานประจำปี 2551 (Annual Report 2008)
• 03 กุมภาพันธ์ 2551 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 62 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานในปี 2551 “ปีแห่งการร่วมรังสรรค์นวัตกรรม (co-creation)” ที่มุ่งเน้นการร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม อันประกอบด้วยหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโ...

รายงานประจำปี 2550 (Annual Report 2007)
• 03 กุมภาพันธ์ 2550 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 52 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2561สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2550 โดย สนช .ได้ดำเนินการตามกรอบแผนงานเพื่อการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศในสาม ด้าน ได้แก่ 1) แผนยกระดับนวัตกรรม 2)แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม 3)แผนสร้างระบบและองค์กรนวัตกรรม ซึ่งในปีที่ ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 87 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุน...

การสนับสนุนด้านการเงิน
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

การสนับสนุนด้านการเงินของ NIA เป็นการสนับสนุนในรูปแบบของ "เงินทุน" โดยเป็นทุนให้เปล่า (Grant) ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  เป็นกลไกให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจแบบให้เปล่า (Grant) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมที่ม...

องค์ความรู้นวัตกรรม
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

NIA มีภารกิจในการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติและสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการโครงการอบรมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยหน่วยงานและโครงการภายใ...

การพัฒนาเครือข่าย
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

NIA มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านธุรกิจและนวัตกรรมระดับประเทศทั้งในระดับเมืองและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจผ่านกิจกรรม Business Networking, Business Matching, Startup Demo Day การเปิดเวทีให้สตาร์ทอัพได้มาพบกับนักลงทุนและบริษัทร่วมลงทุนต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุน (Angel Investor N...