สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1429 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1429 หน้า
งานเปิดตัว สถาบันวิทยาการนวัตกรรม NIA ACADEMY
• 09 มีนาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

 

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
• 07 มีนาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 202 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2557 เป็นการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New Wave Industry) ของประเทศไทย โดยแสดงถึงหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพครอบคลุม ทั้ง 4 กลยุทธ์ของแผนที่นำทางแห่งชาติฯ และรายละเอียดโครงการ...

หนังสือศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
• 07 กุมภาพันธ์ 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 68 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2561หนังสือรวบรวมโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร

LEADERSHIP MANAGEMENT & INNOVATION
• 16 พฤษภาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

        สนช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม /ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาเรียนรู้และทำความรู้จักหลักสุตรผ่านการเล่น Board Game เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และฟังการบรรยายจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ กับ “Learn, Meet and Inspire by LMI @ NIA”กิจกร...

Business Opportunity With Siri Venture and NIA
• 15 มีนาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

 

รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017)
• 03 กุมภาพันธ์ 2560 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 118 หน้ารายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 “ปีแห่ง...นวัตกรรม 360 องศา (Innovation 360)” โดย สนช. ได้มีการขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายด้านเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบัน โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนใน 5 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 2. การพัฒนาบริษัทนวัต...

รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)
• 03 กุมภาพันธ์ 2559 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 102 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 “ปีแห่ง...การส่งเสริมสตาร์ทอัพ” เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสตาร์ทอัพในระดับนานาชาติ โดยเป็นการระดมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของประเทศให้มาเป็นแนวร่วมในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิ...

รายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015)
• 03 กุมภาพันธ์ 2558 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 46 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2558 “ปีแห่ง...การวิศวนวัตกรรม (Innovationeering)” เพื่อปรับโครงสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน บนความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโ...

รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014)
• 03 กุมภาพันธ์ 2557 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 61 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2557 “ปีแห่งการเผยแพร่...นวัตกรรมสู่สากล” เพื่อนำเสนอคุณค่านวัตกรรมของประเทศไทยให้ประจักษ์ในระดับสากล ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการไทยไปนำเสนอและเข้าร่วมประกวดรางวัลระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การส...

รายงานประจำปี 2556 (Annual Report 2013)
• 03 กุมภาพันธ์ 2556 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 78 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 “ปีแห่งการสร้าง...ธุรกิจนวัตกรรมสู่ AEC” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยยังคงความสามารถของการเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งในปีท...