สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านสุขภาพ (HealthTech) เลขที่ อ0049/2567
สร้างเมื่อ 29 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ เลขที่ อ0041/2567
สร้างเมื่อ 28 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพื้นที่ทดลองนวัตกรรมสำหรับเมือง (City Innovation Lab) จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ อ0044/2567
สร้างเมื่อ 27 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ เลขที่ อ0043/2567
สร้างเมื่อ 27 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน SITE 2024 เลขที่ อ0046/2567
สร้างเมื่อ 24 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น เลขที่ อ0042/2567
สร้างเมื่อ 24 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมห้องทดลองเมืองนวัตกรรม (CITY INNOVATION LAB) ในพื้นที่ศูนย์กลางนวัตกรรมภูมิภาค เลขที่ อ0040/2567
สร้างเมื่อ 14 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum) ในชื่องาน “SPLASH” เลขที่ อ0045/2567
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างสำนักงานสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2568 เลขที่ อ0039/2567
สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการการขยายตลาดไปสู่ประเทศญี่ปุ่น เลขที่ อ0038/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 6 เลขที่ อ0036/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหวในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค เลขที่ อ0034/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567