สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

Innovation Award

17 กรกฎาคม 2565 12 9
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Innovation Award

Tags : N/A

MARKET INNOVATION

17 กรกฎาคม 2565 15 9
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Market Innovation

Tags : N/A

INNOVATION INFORMATICS

17 กรกฎาคม 2565 10 9
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Innovation Informatics

Tags : N/A

FUTURE OF PERSONAL ROBOT

17 กรกฎาคม 2565 10 8
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Future of Personal Robot

Tags : N/A

MEDIA INNOVATION

17 กรกฎาคม 2565 11 10
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) เป็นงานสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาด้วยการใช้วิธีการใหม่ ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ส่งและรับสาร ทั้งในระดับบุคคล และสังคม โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม

Tags : N/A