สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

Wastewater Nutrient Recovery

17 กรกฎาคม 2565 43 44
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

การดึงสารอาหารจากน้ำเสีย (Wastewater Nutrient Recovery) เป็นอีกหนึ่งแนวทางการจัดการน้ำเสียในกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยดึงธาตุอาหารที่ปะปนอยู่ในรูปแบบต่างๆ จากน้ำเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยเพื่อทำการเกษตรและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาคส่วนต่างๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการดึงสารอาหารในระบบการบำบัดน้ำเสียมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจในการนำไปปรับใช้จัดการคุณภาพน้ำ…เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในอนาคต

Tags : N/A

ZERO LIQUID DISCHARGE การปล่อยของเหลวเป็นศูนย์

17 กรกฎาคม 2565 52 70
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ภัยอันตรายจากการปล่อยของเสียไม่ได้อยู่ในรูปของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีการปลดปล่อยของเสียสิ่งปฏิกูล สารเคมีที่ไม่พึงปรารถนาออกมาในรูปของสารละลายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงจนก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบ (negative externality) ระบบนิเวศในน้ำถูกทำลายจนไม่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภคบริโภคได้ ซึ่งปัจจุบันปัญหาน้ำเสียเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์น้ำชาติด้านการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาน้ำเสียลดผลกระทบภายนอกที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศในน้ำ หรือแม้แต่สุขภาพของมนุษย์จำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการบำบัดน้ำเสียลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง “เทคโนโลยีการปล่อยของเหลวเป็นศูนย์ (Zero Liquid Discharge : ZLD)” เป็นแนวทางหนึ่งในกระบวนการบำบัดของเสียออกมาสู่สาธารณะให้สามารถหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง ซึ่งมีแนวโน้มและโอกาสเติบโตที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ... สิ่งสำคัญทุกภาคส่วนควรตระหนักให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Tags : N/A

LANDFILL GAS RECOVERY

17 กรกฎาคม 2565 52 42
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไปเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ปัจจุบันสถานการณ์พลังงานเชื้อเพลิงกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินมีปริมาณเหลือน้อยลง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การค้นหาแนวทางการกำจัดขยะและผลิตพลังงานทดแทนจากแหล่งอื่น โดยนำการจัดการขยะมาเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดผลดีกว่าการกำจัดทิ้งไปอย่างสูญเปล่า เทคโนโลยีการดึงก๊าซจากหลุมฝังกลบ (Landfill Gas Recovery) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มแหล่งพลังงานทางเลือกและลดการปล่อยมลพิษที่น่าสนใจ และนำไปปรับใช้ในอนาคต

Tags : N/A

Aeroponics

17 กรกฎาคม 2565 53 42
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ในอีก 35 ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น 2 พันล้านคน คาดว่าต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 60% การบรรลุเป้าหมายการเติบโตนี้จะต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยี Aeroponics หนึ่งในเทคโนโลยีปลูกพืชไร้ดิน ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม และเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรสมัยใหม่ มาดูกันว่าแนวโน้ม โอกาสและความท้าทายในอนาคตของเกษตรกรรมแบบ Aeroponics เป็นอย่างไร

Tags : N/A

ATMOSPHERIC WATER GENERATION

17 กรกฎาคม 2565 47 42
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

การใช้น้ำเพื่อการบริโภคในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะที่น้ำจากแหล่งธรรมชาติลดลง การผลิตน้ำจากอากาศเป็นน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยี Atmospheric Water Generation เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตน้ำในอนาคตที่น่าสนใจ ... มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไร

Tags : N/A

Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS

17 กรกฎาคม 2565 60 48
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

สถานการณ์ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบในวงกว้าง สาเหตุหลักมาจากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนประกอบจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราปล่อย CO2 ทั่วโลกอยู่ที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คาดว่าในปี 2050 อุณหภูมิโลกอาจจะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3 - 6 องศาเซลเซียส ทำให้คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ของสหประชาชาติตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 และต้องไม่มีการปล่อยก๊าซเพิ่มภายในปี 2050 เพื่อคงระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกินจากเดิม 1.5 องศาเซลเซียส ทำให้หลายประเทศหาแนวทางและพัฒนาเทคโนโลยีลด CO2 ที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่หลายๆ ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์และลดปัญหาการปล่อย CO2 ในกิจกรรมต่างๆ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิธีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปล่องควันสูงตามโรงไฟฟ้าและนำไปเก็บไว้ใต้ดินหรือใต้มหาสมุทรไม่ให้ CO2 กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อีก มาดูกันว่าแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี CCUS เป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดในอนาคตเป็นอย่างไร

Tags : N/A

Smart Water Grid

17 กรกฎาคม 2565 54 42
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าน้ำจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด แต่หากใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟื่อยขาดการจัดการน้ำที่ดีก็สามารถส่งผลให้เกิดวิฤกติขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงได้ Smart Water Grid เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารและจัดการน้ำ ติดตาม ควบคุมสั่งการแบบ Real time และสามารถรวบรวมประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ สามารถลดความสูญเสียต่างๆ ในระบบ เช่น ต้นทุนการสูบน้ำ น้ำสูญหาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที มาดูกันว่าแนวโน้มและโอกาสการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำของเทคโนโลยีนี้จะเป็นอย่างไร

Tags : N/A

Mobile Desalination

17 กรกฎาคม 2565 52 43
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

น้ำสะอาด ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะขาดแคลนในอนาคต เทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเล Desalination จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่น่าจับตามอง มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยี Desalination เป็นอย่างไรในอนาคต

Tags : N/A

การแบ่งประเภทของกฎหมาย

17 กรกฎาคม 2565 55 45
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

การแบ่งกฎหมายออกเป็นประเภทต่างๆ นิยมทำกันในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) สามารถแบ่งออกเป็นกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน โดยยึดถือลักษณะของความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์

Tags : N/A

นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

17 กรกฎาคม 2565 41 53
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

Tags : N/A

แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน

17 กรกฎาคม 2565 56 43
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน

Tags : N/A

DRIVE

17 กรกฎาคม 2565 50 42
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

DRIVE

Tags : N/A