สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 15 ม.ค.-30 ก.ย.61
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (Innovation Management Project Application) เลขที่ อ0016/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ อ0019/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม 8 สัปดาห์ สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เลขที่ อ0018/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์ของโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์สวนน้ำตกและถนนด้านหน้าอาคารอุทยานนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษามูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 เลขที่ อ0017/2561
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) เลขที่ อ0015/2561
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นในครูอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2561
TOR อ0057/2561
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561
TOR อ0056/2561
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561
TOR อ0055/2561
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561