homeประกาศยกเลิก


ประกาศยกเลิก

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0038/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0038/2561

สร้างเมื่อ : 5 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0039/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0039/2561

สร้างเมื่อ : 4 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0038/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0038/2561

สร้างเมื่อ : 4 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0023/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0023/2561

สร้างเมื่อ : 9 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0015/2561

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจ ไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0015/2561

สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0009/2561

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0009/2561 

สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0015/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจ ไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0015/2561

สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0014/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Innovation to IPO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0014/2561

สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0009/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2561 

สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0007/2561

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Innovation to IPO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0007/2561

สร้างเมื่อ : 5 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0008/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0008/2561

สร้างเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0004/2561

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade ในงาน “OTOP City2017” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0004/2561

สร้างเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด