homeประกาศยกเลิก


ประกาศยกเลิก

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0020/2562

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0062/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคา“จ้างเหมาในการจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0062/2561

สร้างเมื่อ : 30 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 17 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0053/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0053/2561

สร้างเมื่อ : 10 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0052/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup 102: Thai Delicious) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0052/2561

สร้างเมื่อ : 7 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0047/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสาร Startup Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0047/2561

สร้างเมื่อ : 7 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0042/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (กันยายน 2561 - กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0042/2561

สร้างเมื่อ : 25 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0044/2561

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0044/2561 

สร้างเมื่อ : 19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกเลขที่ อ0036/2561

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018

สร้างเมื่อ : 11 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0040/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0040/2561

สร้างเมื่อ : 6 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0039/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0039/2561

สร้างเมื่อ : 5 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด