homeประกาศยกเลิก


ประกาศยกเลิก

ประกาศยกเลิก 0024/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2557 เลขที่ 0024/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

สร้างเมื่อ : 17 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0021/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมตลาดสู่วงกว้าง (Market Innovation Diffusion) เลขที่ 0021/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

สร้างเมื่อ : 3 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด