homeประกาศยกเลิก


ประกาศยกเลิก

ประกาศยกเลิก อ0001/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Global Acceleration Program) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0001/2561

สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0002/2560

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0002/2560

สร้างเมื่อ : 4 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0036/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ตลาดนัดนวัตกรรม (InnoMart) สัญจร จังหวัดระยอง เลขที่ 0036/2560 

สร้างเมื่อ : 21 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0035/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาจัดงานตลาดนัดนวัตกรรม (InnoMart) สัญจร จังหวัดระยอง เลขที่ 0035/2560 

สร้างเมื่อ : 21 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0033/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ 0033/2560

สร้างเมื่อ : 5 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0031/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาและกำหนดรูปแบบแนวทางการนวัตกรรมตลาด เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Market Innovation for Export – Import Business) เลขที่ 0031/2560

สร้างเมื่อ : 5 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0029/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาและกำหนดรูปแบบแนวทางการนวัตกรรมตลาด เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Market Innovation for Export – Import Business) เลขที่ 0029/2560

สร้างเมื่อ : 1 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0028/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมตลาดสู่วงกว้าง (Market Innovation Diffusion) เลขที่ 0028/2560

สร้างเมื่อ : 1 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0026/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและการพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเลขที่ 0026/2560

สร้างเมื่อ : 25 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0025/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนเลขที่ 0025/2560

สร้างเมื่อ : 25 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0023/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า(Branding & Brand Value Innovation)เลขที่ 0023/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

สร้างเมื่อ : 18 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0024/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2557 เลขที่ 0024/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

สร้างเมื่อ : 17 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด