สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 - 3 เพื่อปรับตัวหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 (Pioneering Innovator Network Reunion)
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 4 (Innovative Organization Program – IOP)
สร้างเมื่อ 7 ก.พ. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB)
สร้างเมื่อ 4 ก.พ. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช.
สร้างเมื่อ 3 ก.พ. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือแนะนำข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
สร้างเมื่อ 27 ม.ค. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ”
สร้างเมื่อ 21 ม.ค. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
สร้างเมื่อ 17 ธ.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
สร้างเมื่อ 16 ก.ย. 2564
ยกเลิกการประกวดราคาการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับ วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรม พลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)
สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2564