homeประกาศยกเลิก


ประกาศยกเลิก

ยกเลิกการประกวดราคาการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับ วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เลขที่ อ0053/2564

สร้างเมื่อ : 15 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรม พลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

เลขที่  อ0049/2564

สร้างเมื่อ : 9 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

เลขที่ อ0040/2564

สร้างเมื่อ : 4 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพอร์ทโฟลิโอนวัตกรรม

เลขที่ อ0031/2564

สร้างเมื่อ : 29 ม.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บริการ (User Activity Monitoring and Analytic)

เลขที่ อ0024/2564

สร้างเมื่อ : 7 ม.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)”

เลขที่ อ0017/2564

สร้างเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

เลขที่ อ0012/2564

สร้างเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 2

เลขที่  อ0002/2564

สร้างเมื่อ : 16 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เลขที่ อ0001/2564

สร้างเมื่อ : 14 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2563 (Growth Program 2020)

เลขที่ อ0065/2563

สร้างเมื่อ : 17 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน

เลขที่ อ0058/2563

สร้างเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.

เลขที่ อ0031/2563

สร้างเมื่อ : 2 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด