สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศร่างจ้างเหมาบริหารจัดการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 (นิลมังกร) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0011/2565
สร้างเมื่อ 6 ม.ค. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2565
สร้างเมื่อ 15 ธ.ค. 2564
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0006/2565
สร้างเมื่อ 13 ธ.ค. 2564
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0090/2564
สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2564
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 3 (SPACE-F: FoodTech Incubator & Accelerator Program Batch 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0087/2564
สร้างเมื่อ 10 มิ.ย. 2564
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาสื่อสารนวัตกรรมประเทศไทยเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0075/2564
สร้างเมื่อ 20 เม.ย. 2564
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 3” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0050/2564
สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2564
ประกาศร่างจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0049/2564
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2564
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0021/2564
สร้างเมื่อ 15 ธ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0020/2564
สร้างเมื่อ 15 ธ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 6 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0016/2564
สร้างเมื่อ 9 ธ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0015/2564
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2563