สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0020/2564
สร้างเมื่อ 15 ธ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 6 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0016/2564
สร้างเมื่อ 9 ธ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0015/2564
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0011/2564
สร้างเมื่อ 2 ธ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0005/2564
สร้างเมื่อ 4 พ.ย. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 2 (SPACE-F: FoodTech Incubator & Accelerator Program Batch 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0076/2563
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์ งาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0060/2563
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินโครงการ Startup Thailand Marketplace สู้ภัยโควิด-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0057/2563
สร้างเมื่อ 4 มิ.ย. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0051/2563
สร้างเมื่อ 8 พ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาสื่อสารสร้างการรับรู้นวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0050/2563
สร้างเมื่อ 5 พ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0044/2563
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0043/2563
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2563