สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศร่างการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 (Public Private Chief Innovation Leadership #1) เลขที่ 0055/2562
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2562
ประกาศร่างการจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #4) เลขที่ 0051/2562
สร้างเมื่อ 4 ก.ค. 2562
ประกาศร่างการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย เลขที่ 0047/2562
สร้างเมื่อ 26 มิ.ย. 2562
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านนวัตกรรม และการสื่อสารรับรู้นวัตกรรมของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2562
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาดำเนินการโครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นระยะแรก (Startups in Residence) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0038/2562
สร้างเมื่อ 26 เม.ย. 2562