สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินโครงการ Startup Thailand Marketplace สู้ภัยโควิด-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0057/2563
สร้างเมื่อ 4 มิ.ย. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0051/2563
สร้างเมื่อ 8 พ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาสื่อสารสร้างการรับรู้นวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0050/2563
สร้างเมื่อ 5 พ.ค. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0044/2563
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0043/2563
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 5 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #5) เลขที่ 0018/2563
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2563
ประกาศร่างจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการ พัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) เลขที่ 0002/2563
สร้างเมื่อ 1 พ.ย. 2562
ประกาศร่างการจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทาง ธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech Incubator & Accelerator Program) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0063/2562
สร้างเมื่อ 1 ต.ค. 2562
ประกาศร่างการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 (Public Private Chief Innovation Leadership #1) เลขที่ 0055/2562
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2562
ประกาศร่างการจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #4) เลขที่ 0051/2562
สร้างเมื่อ 4 ก.ค. 2562
ประกาศร่างการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย เลขที่ 0047/2562
สร้างเมื่อ 26 มิ.ย. 2562
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านนวัตกรรม และการสื่อสารรับรู้นวัตกรรมของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2562