สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

News 28 มกราคม 2567 796

NIA ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Northern innovation_1.jpg

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567
 
โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนา และส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมของไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งสร้างเสริมศักยภาพในด้านธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เยาวชน ผู้ที่สนใจ และชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้สามารถพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เกิดความยั่งยืน โดยได้ตกลงร่วมมือจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) เพื่อช่วยบ่มเพาะ สนับสนุน ให้คำปรึกษาในเชิงบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนี้ จัดขึ้นภายใต้งานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 "Frontier Area Based Research for Sustainability Development Goals" โดย ดร.สุรอรรถ ได้กล่าวแนะนำกลไกการสนับสนุนและวิสัยทัศน์ใหม่ของ NIA รวมถึงเป้าหมายการกระจายทุนสนับสนุนนวัตกรรมให้เข้าถึงระดับภูมิภาค พร้อมขยายความร่วมเครือข่ายนวัตกรรมในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับขับเคลื่อนนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงและนำเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2566 พร้อมกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมและมอบรางวัลแก่ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีความโดดเด่น