สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ร้อยเรียงทำนองนวัตกรรม NIA ขยายบทบาท สู่การเป็น Focal Conductor

ร้อยเรียงทำนองนวัตกรรม NIA ขยายบทบาท สู่การเป็น Focal Conductor


👨‍💼♪ ในการแสดงบทเพลงจากวงออร์เคสตรา เราไม่อาจนิยามได้ว่าเครื่องดนตรีชิ้นไหนจะสำคัญมากไปกว่ากัน แต่การจะบรรเลงบทเพลงให้สมบูรณ์แบบได้นั้น หัวใจหลักคือการเข้าขากันระหว่างเครื่องดนตรี

เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน จึงควรมี Conductor ในการร้อยเรียงทำนอง กำหนดจังหวะให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้อย่างลงตัว เป็นที่มาในการขยายบทบาทของ NIA สู่การเป็น ‘Focal Conductor’ หรือ ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม ที่จะทำงานเชิงรุก เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมศักยภาพนวัตกรได้อย่างไร้รอยต่อ  ภายใต้กลไก Groom Grant Growth ที่หลังจากนี้จะปรับแนวทางให้ยิ่งตอบโจทย์และสอดรับกับบริบทโลก

📚 ก่อนจะออกมาเป็นบทเพลงอันไพเราะจากวงออร์เคสตรา ขั้นแรกนักดนตรีจะต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจโน้ตเพลง ที่เปรียบได้กับการ Groom เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ตั้งแต่ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ผ่านแพลตฟอร์มสำคัญอย่าง NIA Academy หรือสถาบันวิทยาการนวัตกรรม เครื่องมือบ่มเพาะองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านนวัตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่เด็กและเยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการ ผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านหลักสูตรต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น STEAM4INNOVATOR เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมผ่าน 5 วิชา “สตีมศึกษา” ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โครงการ Startup Thailand League ปั้นเยาวชนให้เป็นเจ้าของธุรกิจผ่านการแข่งขันคิดค้นไอเดียธุรกิจ (Idea Stage) หลักสูตร Pioneering Innovator Network หรือ  PIN เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคได้เห็นถึงความสําคัญของนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ รวมถึงหลักสูตรบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้งเกษตร อาหาร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

💸 เมื่อองค์ความรู้พร้อม ก็ต้องต่อยอดเป็นต้นแบบผลงาน ผ่านกลไก Grant ที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น ทั้งทุนสนับสนุน การเข้าถึงตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับนวัตกรรมในพื้นที่ โดย NIA ได้พัฒนากลไกสนับสนุนด้านการเงินรูปแบบใหม่ ให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ 

ครอบคลุมตั้งแต่ระยะการนำนวัตกรรมออกสู่ตลาด การตรวจสอบมาตรฐาน (Standard Testing) การทดลองตลาดและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Market Validation) กลไกสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม (Managing Innovation Development: MIND) กลไกการขยายธุรกิจนวัตกรรม (Market Expansion) กลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Working Capital Interest) เพื่อทำให้นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าการส่งออกได้จริง

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ สร้างเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างเหมาะสม   

🌐 ในส่วนสุดท้ายคือการ Growth ต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้มีโอกาสขยายตลาด และสร้างแบรนด์นวัตกรรมสัญชาติไทยที่พร้อมแข่งขันกับนวัตกรรมจากต่างประเทศในเชิงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูงได้พบกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งจะยิ่งช่วยส่งเสริมการขยายธุรกิจไปสู่ระดับสากล โดยอาศัยความร่วมมือผ่านการทูตนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และส่งต่อความสำเร็จให้กับรุ่นต่อๆ ไป

และนี่คือก้าวต่อไปของ NIA กับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม” บนหมุดหมายการขยับอันดับนวัตกรรม สู่ 1 ใน 30 ประเทศผู้นำนวัตกรรมโลก ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ของนวัตกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อ้างอิงข้อมูลจาก : 
https://techsauce.co/news/the-next-chapter-of-nia 
https://www.prachachat.net/ict/news-1358868 
https://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1084230 
https://www.thaipr.net/finance/3397089 
https://www.nia.or.th/the-next-chapter-of-NIA
https://www.nia.or.th/new-financial-support-grant-mechanism-2023