สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรมการสร้างศูนย์ “STEAM4INNOVATOR CENTER” ร่วมกับ 10 โรงเรียนเครือข่าย

News 10 พฤษภาคม 2566 1,552

กิจกรรมการสร้างศูนย์ “STEAM4INNOVATOR CENTER” ร่วมกับ 10 โรงเรียนเครือข่าย

กิจกรรมการสร้างศูนย์ “STEAM4INNOVATOR CENTER” ร่วมกับ 10 โรงเรียนเครือข่าย


จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมการสร้างศูนย์ “STEAM4INNOVATOR CENTER”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 และ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ร่วมกับคุณครู 51 คน จาก 10 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

 • นายมิญช์ เมธีสุวกุล 
 • นายศรัณย์ นวลจีน  


โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ)

 • ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
 • นายอิมรอน วาเล๊าะเเต
 • อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร  
 • ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์  
 • นายพรภวิษย์ ทับชุม  

 

โรงเรียนชลประทานวิทยา

 • นายวีระกิตติ์ รฐาโชคนิธิธนาดุล  
 • นายเกษตร บุบผาผสม
 • นายทศวรรษ โตเสือ  
 • นายนฤพงษ์ ทองสุข
 • นายปราโมทย์ ใยจุ้ย  

 

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

 • นายกฤษฎา การะเกต  
 • นายสาธิต วรรณพบ  
 • นายธีรภัส สฤษดิสุข  
 • นายเมธีชัย วานิชาชีวะ  
 • นางสาวกมลชนก  ขำแก้ว  
 • นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์ 


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 • นายสุภกร เขตมนตรี  
 • นางสาวสุรีพร หาไมตรี    
 • นางปุณยนุช ทัพซ้าย  
 • นางสาวมารียำ แปะโพระ  
 • นางสาวธนัญญา ทับทิมเทศ  
 • นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์  

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

 • นายสมพร ชัยวงษ์  
 • นางสาววรางคณา ชาวน่าน
 • นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์  
 • นายอภิสันต์ สามัญตา  
 • นายคมสัณห์ จันสอน

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

 • นายชลธีร์ จันทร์ลอย
 • นางสาวดารณี ไชยเวช  
 • นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์
 • นายขุนทอง คล้ายทอง
 • นางสาวช่อรัก วงศ์สวรรค์  
 • นายนาอีม บินอิบรอเฮง

 

โรงเรียนศึกษานารี

 • นางศิถี ร่มลำดวน  
 • นายประวิทย์ พึ่งสุข  
 • นายอภิชาติ ร่มลำดวน  
 • นายมานะ อินทรสว่าง  
 • นางสาววิภาชดา มีอำมาตร

 

โรงเรียนแสงทองวิทยา

 • นางสาวศันสนีย์ ระดมกิจ
 • นาวสาวอรพรรณ เจริญสุข  
 • นางสาววันวิสา นฤมิตวงค์  
 • นายมนัสพัฒน์ ขุนหมุด  
 • นายวัชระพล สังข์ศิริ
 • นายจักรพันธ์ มันจันดา

 

โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

 • น.ส.พิชชาพร ประยูรอนุเทพ
 • มาสเตอร์​วิฑูรย์​ เรืองขำ
 • นายวสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์  
 • นายเจนธรรม จันทร์เสริมพงศ์
 • น.ส.ปริญญา พรอนันต์

 

และนี่คือภาพความประทับใจของกิจกรรมภายในงานซึ่งคุณครูและบุคลากรที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอบอกว่าได้รับทั้งความสนุก และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรม “STEAM4INNOVATOR” แบบจัดเต็มสุดๆ พร้อมทั้งได้เรียนรู้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Economy Model) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้แผนพัฒนาธุรกิจและกระบวนการสำคัญต่างๆ ของการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่โดยได้ลงมือเวิร์คช็อปกันจริงๆ ผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับคุณครูผู้สร้างนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อส่งต่อความรู้และพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ก้าวสู่การเป็น "นวัตกร" ผ่านกระบวนการ “STEAM4INNOVATOR ”

ขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมการสร้างศูนย์ “STEAM4INNOVATOR CENTER” ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้นต่อๆ ไป

#NIA #STEAM4INNOVATOR #NIAACADEMY #INNOVATION #STEAM4INNOVATORCENTER