Chief City Innovation Officer: CCIO

หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น
“ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม”

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม ให้สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 3 ส่วน ได้แก่การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Tech-Startups) ให้มีศักยภาพสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ และเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในมิติสำคัญ

Chief City Innovation Officer: CCIO

หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น
“ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม”

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม ให้สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 3 ส่วน ได้แก่การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Tech-Startups) ให้มีศักยภาพสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ และเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในมิติสำคัญ

Agenda

Programs

อมรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน -30 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรม แกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ

11 JUNECITY OF THE FUTUREเมืองแห่งอนาคต
18 JUNENEW PARADIGM OF CITY ECONOMYกระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจเมือง
25 JUNEURBANTECH INNOVATIONนวัตกรรมเปลี่ยนเมืองเมืองสู้วิกฤต
2 JULYCITY AND THE CRISISเมืองสู้วิกฤต
9 JULYESG PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE CITYฐานรากเมืองยั่งยืน
16 JULYCITY FOR SILVER ECONOMYเมืองผู้สูงวัย
23 JULYDATA SCIENCE FOR CITY MANAGEMENTวิทยาการข้อมูลสำหรับการบริหารเมือง
30 JULYCITY VISUALIZATION & COMMUNICATIONการสื่อสารเมือง

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Our

Objective

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้ ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่พลิกเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก ใน 8 ประเด็นที่น่าสนใจ

จุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองมีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการให้เกิดเมืองนวัตกรรมที่พร้อมต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองนวัตกรรมที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน และสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารระดับ C-Level ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุน และเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง โดย “มีเนื้อหาที่เน้นไปที่การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดเมืองนวัตกรรม การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมการเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การทำ Foresight เพื่อคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม การจัดการฐานข้อมูลของเมืองเพื่อใช้ในการวางแผน การพัฒนาเมืองและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน การพัฒนาเมืองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม การทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นของตนเอง”

Contact

ผู้ประสานงานโครงการ CCIO 2022

โทร 082-460-9940
อีเมล์ cciothailand@gmail.com

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

73/2 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400