หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมรุ่นที่ 3

Chief City Innovation Officer: CCIO

หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น
“ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม”

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม ให้สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 3 ส่วน ได้แก่การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สาหรับการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Tech-Startups) ให้มีศักยภาพสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ และเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในมิติสำคัญ

OBJECTIVE

วัตถุประสงค์

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้ ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่พลิกเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก ใน 8 ประเด็นที่น่าสนใจ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองมีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการให้เกิดเมืองนวัตกรรมที่พร้อมต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองนวัตกรรมที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน และสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารระดับ C-Level ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุน และเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง โดย “มีเนื้อหาที่เน้นไปที่การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดเมืองนวัตกรรม การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมการเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การทำ Foresight เพื่อคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม การจัดการฐานข้อมูลของเมืองเพื่อใช้ในการวางแผน การพัฒนาเมืองและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน การพัฒนาเมืองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม การทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นของตนเอง”

AGENDA

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม

WEEKDATETOPIC
Week 118 July 2020เมืองแห่งอนาคต (City of the Future)
Week 225 July 2020กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจเมือง (New Paradigm of City Economy)
Week 301 August 2020นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง (UrbanTech Innovation)
Week 408 August 2020เมืองรับวิกฤต (City in Crisis)
Week 515 August 2020สังคมไร้สัมผัส (Touchless Society)
Week 622 August 2020ภูมิภาคแห่งนวัตกรรม (Region of Innovation)
Week 729 August 2020วิทยาการข้อมูลสำหรับการบริหารเมือง (Data Science for City Management)
Week 85 September 2020การจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม (Innovative Procurement)
Week 912 September 2020CCIO Forum 2020 + Project Pitching
* อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

REGISTER

HERE หรือ


สมัครตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 !!

REGISTRATION

ลงทะเบียน

ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการอบรม 60,000 บาท

(เพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือเยียวยาทุกภาคส่วน ในการลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)

CONTACT

ติดต่อ

ผู้ประสานงานโครงการ CCIO 2018

โทร 061-469-5154

อีเมล์ cciothailand@gmail.com

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

73/2 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02-017-5555 ต่อ 213