สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม NIA ลงพื้นที่ติดตามโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

News 23 กรกฎาคม 2565 690

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม NIA ลงพื้นที่ติดตามโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน  


คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม NIA ลงพื้นที่ติดตามโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมผลงานระบบติดตามความชื้นข้าวเปลือกอินทรีย์แบบเรียลไทม์ ที่ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่ และระบบให้สารชีวภัณฑ์ทางใบในการเพาะปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์ด้วยเครื่องกำเนิดละอองน้ำขนาดเล็ก โดยวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักสมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน ซึ่งทั้ง 2 ผลงาน เป็นผลงานภายใต้ SID-CMRU หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคเหนือตอนบน 1 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยทั้ง 2 ผลงานล้วนมีส่วนช่วยแก้ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ทำให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ปิดท้ายกิจกรรมการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วยการเยี่ยมชมโครงการระบบความเป็นจริงเสมือน (VR) เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมสำหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม ณ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านพระจันทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 โดยโครงการนี้มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะในด้านการสื่อสารตลอดจนการเข้าสังคมให้แก่เด็กกลุ่มอาการออทิสซึมในวัยเรียนให้มีทักษะการเข้าสังคมที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป