homekeyboard_arrow_rightCity & Community Innovation Challenge 2018

City & Community Innovation Challenge 2018

สนช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน City & Community Innovation Challenge 2018) โดยต้องเป็นโครงการที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หัวข้อที่เปิดรับ
1. เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว (Greenovative City) 
2. เมืองแห่งความเท่าเทียม (Inclusive City) 
3. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ (Innovative Square meter)

 

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม 
2. องค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 
3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2561- 30 เมษายน 2561 
สามารถดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการได้ที่ http://www.nia.or.th/CITY

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.nia.or.th/citychallenge
อีเมล์ : social@nia.or.th 
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 548, 547, 546, 542, 541