homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช.

เลขที่ อ0019/2564

สร้างเมื่อ : 29 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2021

เลขที่ อ0005/2564

สร้างเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบธุรกิจการนวัตกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ Founder Apprentice 2564

เลขที่ อ0014/2564

สร้างเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดทำนิทรรศการในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0013/2564

สร้างเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial)

เลขที่ อ0010/2564

สร้างเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” (Deep South Innovation Business Coaching Program)

เลขที่  อ0009/2564

สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยและอิสราเอล

อ0007/2564

สร้างเมื่อ : 27 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนและการให้บริการให้แก่สำนักงานฯ ในการประกอบกิจการร้านกาแฟ/เครื่องดื่ม เพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม

เลขที่ อ0008/2564

สร้างเมื่อ : 27 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

เลขที่ อ0004/2564

สร้างเมื่อ : 12 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

เลขที่ อ0003/2564

สร้างเมื่อ : 2 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค

เลขที่ อ0075/2563

สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เลขที่ อ0074/2563

สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด