homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

เลขที่ อ0023/2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0023/2562

สร้างเมื่อ : 11 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0034/2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนา ระบบการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่อ0034/2562

สร้างเมื่อ : 10 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด

อ0032/2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 4 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 29 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs) ครั้งที่ 2

อ0027/2562

สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ ด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering with Mindset Changing of Innovation Business from local to Global Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ ด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering with Mindset Changing of Innovation Business from local to Global Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 18 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำแผนนโยบายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้าน Smart logistics และ Supply chain management ในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0019/2562

สร้างเมื่อ : 8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice 2562 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพ STEAM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0020/2562

สร้างเมื่อ : 4 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0060/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0060/2561

สร้างเมื่อ : 30 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0059/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสร้างแบรนด์ “นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0059/2561

สร้างเมื่อ : 29 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 17 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0049/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0049/2561

สร้างเมื่อ : 2 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด