สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561 (Thailand Innovation Week 2018) เลขที่  อ0057/2561

สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสาร Startup Thailand เลขที่  อ0055/2561

สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) เลขที่ อ0054/2561

สร้างเมื่อ 2 ส.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0053/2561

สร้างเมื่อ 2 ส.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup 102: Thai Delicious) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0052/2561

สร้างเมื่อ 26 ก.ค. 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0051/2561 

สร้างเมื่อ 24 ก.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0050/2561

สร้างเมื่อ 24 ก.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสาร Startup Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0047/2561

สร้างเมื่อ 13 ก.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0049/2561

สร้างเมื่อ 11 ก.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาการสร้างเครือข่ายนวัตกรในการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวไทย (Rice Innovation Ecosystem Builder) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0048/2561

สร้างเมื่อ 10 ก.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0046/2561

สร้างเมื่อ 10 ก.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0043/2561

สร้างเมื่อ 10 ก.ค. 2561