homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

0032/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า(Branding & Brand Value Innovation) เลขที่  0032/2560

สร้างเมื่อ : 13 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

0031/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาและกำหนดรูปแบบแนวทางการนวัตกรรมตลาดเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Market Innovation for Export – Import Business)เลขที่  0031/2560

สร้างเมื่อ : 9 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

0029/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาและกำหนดรูปแบบแนวทางการนวัตกรรมตลาด เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Market Innovation for Export – Import Business) เลขที่  0029/2560

สร้างเมื่อ : 22 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0028/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมตลาดสู่วงกว้าง (Market Innovation Diffusion) เลขที่  0028/2560

สร้างเมื่อ : 18 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0027/2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดงานเปิดตัวยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม เลขที่  0027/2560

สร้างเมื่อ : 17 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0026/2560

ประกาศสอบราคาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและการพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เลขที่ 0026/2560

สร้างเมื่อ : 5 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0023/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า (Branding & Brand Value Innovation) เลขที่  0023/2560

สร้างเมื่อ : 2 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0025/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน เลขที่ 0025/2560

สร้างเมื่อ : 2 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0022/2560

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2563) เลขที่ 0022/2560

สร้างเมื่อ : 24 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด

0021/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมตลาดสู่วงกว้าง (Market Innovation Diffusion) เลขที่  0021/2560

สร้างเมื่อ : 21 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด