สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

16 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ RegionalinnovationBusinessPlatform ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 16 หน้า
NIA ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Regional Innovation Fasttrack ภาคใต้ ครั้งที่ 2"  
• 09 เมษายน 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจภูมิภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Regional Innovation Fasttrack ภาคใต้ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้อง S.Meeting ชั้น 1 โรงแรมเอส 22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมปราชญ์ ว...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
• 14 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow) ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2/2567 เป็นการแนะนำกลไกการสนับสนุนทุนของ NIA ผ่าน 4 กลไกการสนับสนุน หลักๆ ในภูมิภาคกลางและตะวันออก ได้แก่ 1. กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 2. กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation) 3. กลไกการสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วน...

NIA ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม Focus Group ภายใต้ห...
• 26 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม Focus Group ภายใต้หัวข้อ Good Health and Well-being” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567” ในพื้นที่ภาคเหนือตอ...

NIA ผนึกกำลังเครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค “Regi...
• 25 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค “Regional Innovation Road Show" ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 มกราค...

NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค "Regional Innovation B...
• 17 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มด้วยกิจกรรม Regional Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ โรงแรม LA VELA KHAO LAK จังหวัดพังงา เป็นการแนะนำกลไกการสนับสนุนทุนของ NIA ในแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาคผ่าน 4 กลไก ได้แก่ กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation) กลไกการสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริ...

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม เเละ นายชาญ...
• 23 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมเครือข่ายนวัตกรรมพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้มีหน่วยงานเครือข่ายนวัตกรรมในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสมาคม เข้าร่วมประชุมมากกว่า 10 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท...

NIA ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Regional Innovation Fasttrack ภาคใต้ ครั้งที่ 1"
• 20 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจภูมิภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Regional Innovation Fasttrack ภาคใต้ ครั้งที่ 1" ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องศกุลตลา ชั้น 7 โรงแรมนิวซีซันสแควร์ จ. สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

NIA ร่วมกับเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรม “Regional Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ 2
• 19 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรม “Regional Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอาทิตยาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...

NIA ร่วมกับเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Focus Group Herbal Innovation) ป...
• 15 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) จัดกิจกรรม "สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Focus Group Herbal Innovation) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ภายใต้แพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform)...

NIA ร่วมกับ CEA ททท. เครือข่ายภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยจัดงาน Soft Power Connext ในงาน Chiang Mai Design Week 2023
• 12 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ เครือข่ายภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย อาทิ หอการค้าเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agri Inno Excellent Center มหาวิทยาลัยแม่โจ้ I Chiangmai ได้ร่วมกันจัดงาน Soft Power Connext เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiangmai Design...