สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1449 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Innovation ”

แสดงผล 9 ผลลัพธ์ จาก 1449 หน้า
• 03 พฤษภาคม 2560 หมวดหมู่ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน

• 02 พฤษภาคม 2560 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 21 เมษายน 2560 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

Workshop what is Innovation & How to write a proposal
• 10 มีนาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญร่วมพัฒนาไอเดียสร้างธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาการเขียน proposal ขอทุนสำนักงาน กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกับกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is Innovation & How to write a proposal- คูปองนวัตกรรม”  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 12.30 น.ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017)
• 03 กุมภาพันธ์ 2560 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 118 หน้ารายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 “ปีแห่ง...นวัตกรรม 360 องศา (Innovation 360)” โดย สนช. ได้มีการขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายด้านเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบัน โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนใน 5 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 2. การพัฒนาบริษัทนวัต...

รายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015)
• 03 กุมภาพันธ์ 2558 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 46 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2558 “ปีแห่ง...การวิศวนวัตกรรม (Innovationeering)” เพื่อปรับโครงสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน บนความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโ...

การสนับสนุนด้านการเงิน
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

การสนับสนุนด้านการเงินของ NIA เป็นการสนับสนุนในรูปแบบของ "เงินทุน" โดยเป็นทุนให้เปล่า (Grant) ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  เป็นกลไกให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจแบบให้เปล่า (Grant) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมที่มีศักยภาพ (First...

องค์ความรู้นวัตกรรม
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

NIA มีภารกิจในการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติและสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการโครงการอบรมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยหน่วยงานและโครงการภายใต้สำนักงานฯ ท...

การพัฒนาเครือข่าย
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

NIA มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านธุรกิจและนวัตกรรมระดับประเทศทั้งในระดับเมืองและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ ผ่านกิจกรรม Business Networking, Business Matching, Startup Demo Day การเปิดเวทีให้สตาร์ทอัพได้มาพบกับนักลงทุนและบริษัทร่วมลงทุนต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุน (Angel Investor Network in...