สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คณะอนุกรรมการ

โครงการนวัตกรรม

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

 1.นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุลประธานอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2.ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์อนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 3.นายกลินท์ สารสินอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 4.นายธนารักษ์ พงษ์เภตราอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 5.นายประวิทย์ ประกฤตศรีอนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานทดแทน ไบโอเอทานอลและพลาสติกชีวภาพ 
 6.นายเจษฎา ศิวรักษ์อนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดิจิตอล และ Digital Economy 
 7.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 8.นายวิเชียร สุขสร้อยอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9.นายภคพงศ์ พรมนุชาธิปผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม

 1.ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ประธานอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2.นายธนารักษ์ พงษ์เภตราอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 3.นางอัญชลี สงวนพงษ์อนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ และการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี 
 4.นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้วอนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชุมชน 
 5.นายอนุรักษ์ เรืองรอบอนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน 
 6.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 7.นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 8.นางสาวมณฑา ไก่หิรัญผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

คณะอนุกรรมการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation)

 1.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ประธานอนุกรรมการ
 ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2.นายธนารักษ์ พงษ์เภตราอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 3.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 4.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอนุกรรมการ
 5.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุกรรมการ
 6.ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอนุกรรมการ
 7.ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอนุกรรมการ
 8.ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 9.นายธานินทร์ ผะเอมอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10.ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลืออนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11.ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะอนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง 
 12.นายอาศิส อัมระปาลอนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาคและเมือง 
 13.รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอนุกรรมการ
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 14.นายหลักเมือง แสวงผลอนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง 
 15.นายวิเชียร สุขสร้อยอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 16.ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุลผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ Northern Thailand Food Valley และ Northern Innovative Startup

 1.รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณประธานอนุกรรมการ
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 3.ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอนุกรรมการ
 อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนืออนุกรรมการ
 5.ประธานสภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่อนุกรรมการ
 7.รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยองอนุกรรมการ
 8.ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์อนุกรรมการ
 9.รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิรอนุกรรมการ
 10.ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์อนุกรรมการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 11.นายชาญวิทย์ รัตนราศรีอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 12.ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการวิสาหกิจเริ่มต้น

1.นายธนารักษ์ พงษ์เภตราประธานอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2.รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณอนุกรรมการ
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 3.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอนุกรรมการ
 4.นายธานินทร์ ผะเอมอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
 5.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 6.นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์อนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนุกรรมการ
 7.นายอภิเนคร อูนากูลอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
 8.นายธนพงษ์ ณ ระนองอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
 9.นายประพันธ์ เจริญประวัติอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 10.นายวิเชียร สุขสร้อยอนุกรรมการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 11.นายปริวรรต วงษ์สำราญอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 12.นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุลผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  

โครงการคูปองนวัตกรรม

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านธุรกิจชีวภาพ

 1.ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ประธานอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 3.นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 4.ดร.นฤมล ภู่ขาวอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 5.นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 6.นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 7.ผศ.ดร.รัฐ พิชยางกูรอนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 8.ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัสอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9.นายวิศรุต สุวรรณาผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

 1.รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณประธานอนุกรรมการ
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 3.นายไสว ชัยชนะกุลอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 4.นายปัญญาสาร ปริศวงศ์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 5.นายชัชนันท์ ถนอมวรสินอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 6.นายศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 7.ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจอนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 8.นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9.นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยันผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์

 1.ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ประธานอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 3.นายวิรัติ อุปราสิทธิ์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 4.ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 5.นายประวิทย์ ประกฤตศรีอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 6.นายศรันยู ชเนศร์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 7.ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์อนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 8.นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัยอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9.นางสาวนฤมล รัตนากรพันธุ์ผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

 1.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประธานอนุกรรมการ
 2.นายสุวัฒน์ กมลพนัสอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 3.นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทองอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 4.นายประวิทย์ ประกฤตศรีอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 5.นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุขอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 6.รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลางอนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 7.นายวิเชียร สุขสร้อยอนุกรรมการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 8.นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9.ดร.อําพล อาภาธนากรผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการ

 1.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประธานอนุกรรมการ
 2.นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 3.นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 4.ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์อนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 5.นายวิชัย เบญจรงคกุลอนุกรรมการ
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 6.นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์อนุกรรมการ
 ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 7.นายวิเชียร สุขสร้อยอนุกรรมการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 8.นายกันต์ วีระกันต์อนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9.นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุลผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

บริหารองค์กร

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินและผลประโยชน์

 1.รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณประธานอนุกรรมการ
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2.ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์อนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 3.นายธนารักษ์ พงษ์เภตราอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 4.นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์อนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.นายเกรียงไกร เธียรนุกุลอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการและเลขานุการ
 7.นายวิเชียร สุขสร้อยผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 8.นายพรชัย หอมชื่นผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9.เจ้าหน้าที่นิติกรที่ได้รับมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานองค์กร

 1.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ประธานอนุกรรมการ
 ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 3.นายเชิดชัย มีคำอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
 4.ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์อนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
 5.นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์อนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการสารสนเทศ 
 6.นายกันต์ วีระกันต์อนุกรรมการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 7.นางสาวดารกา ศิวปราชญ์อนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1.นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุลประธานอนุกรรมการ
 ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
 2.นพ.สรนิต ศิลธรรมอนุกรรมการ
 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.นายภาณุ จันทร์เจียวใช้อนุกรรมการ
 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
 4.นายธานินทร์ ผะเอมอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูลอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.นายวิกรม วัชระคุปต์อนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยเลขานุการ
 7.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการและเลขานุการ
 8.นายธีระ ดำรงค์กิจการผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9.นายพรชัย หอมชื่นผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

 1.ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุลประธานอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2.นายภาณุ จันทร์เจียวใช้อนุกรรมการ
 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
 3.นายเชิญพร เต็งอำนวยอนุกรรมการ
 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
 4.นายธวัชชัย กิจรัตนะกุลอนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.นายศิวะศักย์ แนวจันทร์อนุกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.นายธีระ ดำรงค์กิจการอนุกรรมการและเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 7.นายพรชัย หอมชื่นผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)