สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ

1.ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ประธานอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศอนุกรรมการ

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
3.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ

ด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์อนุกรรมการ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์อนุกรรมการ

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐ พิชญางกูรอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมธุรกิจชีวภาพ
7.ดร.วารุณี วารัญญานนท์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมอาหาร
8.ดร.เรวัต ตันตยานนท์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจนวัตกรรมและการลงทุน
9.ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรและสารสกัดชีวภาพ
10.ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัสเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11.นายภคพงศ์ พรมนุชาธิปผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน

1.นายธนารักษ์ พงษ์เภตราประธานอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2.นายประวิทย์ ประกฤตศรีอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
3.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ

ด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.นายไสว ชัยชนะกลอนุกรรมการ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.นายศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์อนุกรรมการ

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
6.รองศาตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมการผลิตและอุตสาหการ
7.รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตียอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีพลังงาน
8.นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
9.นายนำชัย หล่อวัฒนะตระกูลอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
10.ดร.เรวัต ตันตยานนท์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจนวัตกรรมและการลงทุน
11.ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัสเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12.นายภคพงศ์ พรมนุชาธิปผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน

1.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประธานอนุกรรมการ
2.นายปริญญ์ พานิชภักดิ์อนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
3.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ

ด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.นายกิตติ สุขุตมตันติอนุกรรมการ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐอนุกรรมการ

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
6.ศาสตราจารย์ ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมชีวการแพทย์
7.นายเจษฎา ศิวรักษ์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบดิจิตอล และ Digital Economy
8.นายธนพงษ์ ณ ระนองอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิสาหกิจเริ่มต้นและการลงทุน
9.นายพงศ์ปิติ เอกเธียรชัยอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิสาหกิจเริ่มต้นและการลงทุน
10.ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินลงทุนอนุกรรมการ
11.ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัสเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12.นายภคพงศ์ พรมนุชาธิปผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม

1.ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ประธานอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2.นายธนารักษ์ พงษ์เภตราอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
3.นายปริญญ์ พานิชภักดิ์อนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
4.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ

ด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5.นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้วอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นายอนุรักษ์ เรืองรอบอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นางอัญชลี สงวนพงษ์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
8.นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุลอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
9.นายบุญเรือง มะรังศรีอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณเเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11.นายภคพงศ์ พรมนุชาธิปผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


บริหารองค์กร

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

1.นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุลประธานอนุกรรมการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศอนุกรรมการ

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
3.นายภาณุ จันทร์เจียวใช้อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ
4.นายภุชงค์ อุทโยภาศอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5.นายธนชาติ นุ่มนนท์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
6.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
7.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการและเลขานุการ

ด้านยุทธศาสตร์องค์กร
8.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กรผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
9.นายชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนาองค์กร

1.รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
4.นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุลอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
5.นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
6.เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ประธานกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการ
7.เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการอนุกรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุลประธานอนุกรรมการ

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศอนุกรรมการ

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
3.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
4.นายธานินทร์ ผะเอมอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูลอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นายวิกรม วัชระคุปต์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นายภาณุ จันทร์เจียวใช้อนุกรรมการ
8.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
9.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านยุทธศาสตร์องค์กรอนุกรรมการและเลขานุการ
10.นางสาวกัญญาณัฐ เทกมลผู้ช่วยเลขานุการ

นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานบริหารความต่อเนื่อง) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
11.เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานกฎหมาย) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

1.นางสาวสีรี ชัยเสรีประธานอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2.ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
3.นายธวัชชัย กิจรัตนะกุลอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.นายภาณุ จันทร์เจียวใช้อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
6.เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานกฎหมาย)ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการบริหารศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย

คณะอนุกรรมการบริหารศุนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย

 1.นายธนารักษ์ พงษ์เภตราประธานอนุกรรมการ

 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2.นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุลอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 3.นายปริญญ์ พานิชภักดิ์อนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 4.นายธานินทร์ ผะเอมอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 6.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอนุกรรมการ
 7.นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ทรงคุณวุฒิ
 8.นายอภิเนต อูนากูลอนุกรรมการ

ผู้แทนบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ
 9.นายธนพงษ์ ณ ระนองอนุกรรมการ

ผู้แทนสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน ผู้ทรงคุณวุฒิ
 10.นายประพันธ์ เจริญประวัติอนุกรรมการ

ผุ้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 11.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
 12.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ

ด้านระบบนวัตกรรม
 13.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ

ด้านยุทธศาสตร์องค์กร
 14.นายปริวรรต วงษ์สำราญอนุกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 15.นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุลผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


คณะอนุกรรมการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute : IFI)

คณะอนุกรรมการสถาบันมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute : IFI)


 1.รองศาสตร์จารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
 2.ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุลประธานอนุกรรมการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 3.ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอนุกรรมการ

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 4.รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ศรีไพพรรณอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายวิทยาศาสตร์
 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 6.ผนายมนัส แจ่มเวหาอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง
 7.ดร. เรวัต ตันตยานนท์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการธนาคาร
 8.รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
 9.นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุลอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
 10.นายภาณุ จันทร์เจียวใช้อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนงบประมาณภาครัฐ
 11.ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ
 12.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการ

ด้านยุทธศาสตร์องค์กร
 13.ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรมเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 14.นายชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 15.นางสาวศุฑามาศ กลิ่นหอมผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)