homekeyboard_arrow_right“Ou” นวัตกรรมเครื่องดื่มประจำชาติไทยสู่สากล

“Ou” นวัตกรรมเครื่องดื่มประจำชาติไทยสู่สากล

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านที่หมักจากข้าวไทย “อุ” โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่ การควบคุมสภาวะในการหมักการควบคุมระดับของการกรอง (degree of filtration) วิธีการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ (low temperature long time; LTLT) เพื่อควบคุมคุณภาพด้านประสาทสัมผัสและความปลอดภัย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสะดวกต่อการบริโภค เพื่อยกระดับเครื่องดื่มอุให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคและความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดื่มไทย