homekeyboard_arrow_right“Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน

“Retort Box”

“Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน
นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีการออกแบบให้ห้องฆ่าเชื้อ ชุดกำเนิดไอน้ำ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งอยู่ภายในเป็นชุดอุปกรณ์เดียวกันติดตั้งและใช้งานง่ายเพียงเชื่อมต่อกับไฟฟ้าและประปาครัวเรือนเช่นเดียวเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เนื่องจากมีการนำนำ ร้อนที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำ กลบั มาใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำ ใหม่ทำให้ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำแต่ยังคงได้ค่าความร้อนสูง