homekeyboard_arrow_rightกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565


กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 และเยี่ยมชมย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ และ ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก พร้อมเยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการได้จัดกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาค ภาคเหนือ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการทั้งหมด 5 ราย

ในช่วงบ่ายทางคณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้  (MAID) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ย่านนวัตกรรมแม่โจ้ ที่จะช่วยส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการรวมตัวกันทั้งบุคลากรในสถาบันการศึกษา ชุมชน กลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐให้กับพื้นที่ 

นอกจากนี้เยี่ยมชมย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการต้อนรับคณะฯ และนำเสนอผลงานการทำงานร่วมกันระหว่าง NIA และย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก รวมถึงกิจกรรมภายในย่านที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและนวัตกรในพื้นที่ อีกทั้งได้เยี่ยมชมผลงาน นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์ของบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (OPEN INNOVATION)