สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ IOP

News 14 พฤศจิกายน 2562 4,117

NIA เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP)


NIA แนะองค์กรยุคใหม่ต้องสร้างแต้มต่อด้วยนวัตกรรม พร้อมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) โปรแกรมปลุกไฟองค์กรไทยให้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม

โครงการ IOP มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเติบโตและสร้างเข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม เพราะในการก้าวไปสู่ “องค์กรนวัตกรรม” ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสินค้า หรือบริการที่มีความเป็นเในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น การพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ให้รู้จักเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และไม่ยึดติดกับโมเดลเดิม ๆ ที่เคยประสบความสำเร็จ การค้นหาเทคโนโลยีจากภายนอกที่เป็นที่ยอมรับและนำมาปรับใช้ในองค์กร (Open Innovation) รวมทั้งการรู้จักบ่มเพาะ – ปฏิบัติทักษะอนาคต โดยเฉพาะทักษะที่มีแนวโน้มการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่

เครื่องมือนี้จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมให้แก่องค์กรใน 3 ระดับ 8 มิติด้วยกัน ดังนี้ 

1. ระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดภาพรวมในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy) และมิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus) 

2. ระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านบุคลากร (People) มิติด้านองค์ความรู้ (Knowledge) มิติด้านวัฒนธรรม (Culture) และมิติด้านทรัพยากร (Resource)

3. ระดับปฎิบัติการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านผลิตผล (Results) และมิติด้านกระบวนการ (Process) 

โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model ซึ่งเป็นโมเดลที่นำเอากรอบแนวทางการบริหารนวัตกรรมองค์กรระดับนานาชาติ มาพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการองค์กรรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

NIA จะมีการให้บริการเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมกับองค์กรใน 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การบริการประเมินศักยภาพนวัตกรรมขององค์กรออนไลน์ (Online Self Evaluation) 

2. การเข้าประเมินเพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาศักยภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (On-site Assessment) 

3. การบริการให้ความรู้และคำปรึกษาต่างๆ ด้านนวัตกรรม (Development Program) 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์องค์กรและผู้ดำเนินธุรกิจได้รับรู้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการออกแบบแนวทางการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อต่อยอดองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมต่อไป

#NIA #Innovation #InnovativeOrganizationProgram #IOP #IFI 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ "องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต"

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ในหัวข้อ "องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต" ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร

"นวัตกรรม เป็นเพียงผลผลิตของกระบวนการ ... สิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันและก้าวข้ามคู่แข่งได้ คือ ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร"