สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่นที่ 5

News 27 พฤษภาคม 2565 2,367

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 27 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่ https://nia.or.th/ccio 

ก้าวสู่ปีที่ 5 กับหลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม” ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้ ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่พลิกเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน (City and Urban Development)


โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองได้มีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรม บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน และสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 27 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่ https://nia.or.th/ccio


#CCIO2022 #NIA #INNOVATIONTHAILAND #INNOVATIONCITY #NIAACADEMY #AREAANDREGIONALCONNECT