สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับม. แม่โจ้ พัฒนา FarmLab ภาคเหนือ

News 16 กรกฎาคม 2561 1,894

NIA ร่วมกับม. แม่โจ้

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ร่วมกับม.แม่โจ้ จัดสัมมนา “AgTech Innovation Forum@แม่โจ้” เป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย วิสาหกิจเริ่ม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าใจมุมมองในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรใน 7 สาขาที่สำคัญ ได้แก่ 1) ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 2) ธุรกิจเกษตรดิจิทัล 3) ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4) ธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 5) ธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ 6) ธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร และ 7) ธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่

“AgTech Transformation”

 การพลิกโฉมวงการเกษตรไทย ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทย สู่การเป็นผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรในภูมิภาค “โครงการ FarmLab” เป็นการบ่มเพาะและสร้างนวัตกรการเกษตรโดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแหล่งที่สร้างให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษา บัณฑิต ผู้ประกอบการ ที่จะนำเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยมีร่วมมือกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมบนพื้นที่ทำงานที่มีลักษณะเป็นแบบ co-farming spaceประกอบด้วยพื้นที่สำหรับการออกแบบและสร้างต้นแบบเบื้องต้น นำไปทดสอบแนวคิดบนพื้นที่ใช้งานจริงภายในมหาวิทยาลัยหรือพื้นที่เครือข่ายภาคเอกชน เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง

FarmLab

การนำเสนองานวิจัยที่มีผลงานที่โดดเด่นพร้อมต่อยอดสู่นวัตกรรมการเกษตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ pitching นำเสนอจุดเด่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ที่จะส่งผ่านไปยังผู้ประกอบการที่สนใจ ที่จะมาร่วมกันรังสรรค์การต่อยอดผลงานวิจัยด้านเกษตรที่มีศักยภาพผ่านกระบวนการ FarmLab สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และขยายผลในวงกว้างต่อไป