สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2566 (City & Community Innovation Challenge 2023)

12 สิงหาคม 2022 1576

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

กลับมาอีกครั้ง!! กับ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2566
(City & Community Innovation Challenge 2023)

โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2566

 •  รับทุนสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกภายใน 16 กันยายน 2565
 
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ขอเชิญชวนเหล่านวัตกรร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน ในโครงการ “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2566 (City & Community Innovation Challenge 2023)”
 
3 ประเด็นท้าทายที่เปิดรับสมัครในปีนี้
 1. นวัตกรรมในกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์ (Thailand Soft Power Innovation)
  นวัตกรรมในกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์
  โดยเปิดรับใน 5 ด้าน ได้แก่
  1. ด้านศิลปวัฒนธรรม (Art & Culture)
  2. ด้านการจัดการกฎหมาย อาชญากรรม และความปลอดภัย (Law, Crime, and Security Management)
  3. ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างองค์กร (Organization Relationships)
  4. ด้านสื่อและการสื่อสาร (Media & Communications)
  5. ด้านการศึกษา (Education)


 2. นวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Innovation for Climate Change)
  นวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  โดยเปิดรับใน 5 หัวข้อ ได้แก่
  1. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
  2. การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management)
  3. วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials)
  4. ประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงาน (Water & Energy Efficiency)
  5. ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)


 3. นวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย (Innovation for All Generation)
  นวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย

  ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อย่อยตามระดับช่วงวัย ดังนี้

  1. BABY BOOMER (อายุ 55 ปีขึ้นไป) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น

  • การดูแลสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
  • นวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต
  • นวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุใช้องค์ความรู้และความสามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
   

  2. GEN X (อายุ 40-54 ปี) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น

  • การป้องกันและดูแลสุขภาพ
  • แพลตฟอร์มการระดมทุนด้านสังคม
  • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   
  3. GEN Y (อายุ 23-39 ปี) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น
  • นวัตกรรมของการหารายได้เสริม/อาชีพ
  • นวัตกรรมที่ช่วยด้านสภาพคล่องทางการเงิน
  • นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิต
   
  4. GEN Z (อายุ 10-22 ปี) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น
  • Workation
  • แพลตฟอร์มที่แสวงหาสิ่งใหม่
  • การจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม
   
  5. GEN ALPHA (อายุต่ำกว่า 10 ปี) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น
  • นวัตกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการการศึกษา
  • ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 
วิธีการสมัคร
 • กรอกข้อมูลโครงการและยื่นข้อเสนอแนวคิดทาง https://mis.nia.or.th/ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
 • ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการสมัครและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ https://social.nia.or.th/2022/city66/
 
ช่องทางการติดต่อ
1. อีเมล : [email protected]
2. โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 542, 546-548, 550-551
3. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
#NIA #Socialinnovation #CityCommunityInnovationChallenge2023 #City66