สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม ครั้งที่ 4

19 ตุลาคม 2018 2068

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ขอเชิญวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผู้ประกอบการ SMEs และบริษัทขนาดใหญ่

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม ครั้งที่ 4”

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมรวมถึงเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านกฎหมายธุรกิจ

ทรัพย์สินทางปัญญา และการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างชัดเจน

ด้วยการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ (Professional Service Providers) ที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนได้ที่ : www.nia.or.th/MINDCREDIT_Training4