สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปิดเวทีดีเบตวาระนวัตกรรมระดับชาติ พร้อมการโชว์วิสัยทัศน์ “นโยบายนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยมิติการเมืองใหม่”

28 เมษายน 2023 367

ตั้งแต่วันที่ 02 พฤษภาคม 2566 ถึง 02 พฤษภาคม 2566

โค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง


NIA ร่วมกับ สถาบันเอเชียศึกษา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเวทีดีเบตวาระนวัตกรรมระดับชาติ พร้อมการโชว์วิสัยทัศน์
“นโยบายนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยมิติการเมืองใหม่”
 
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และเชิญรับชมผ่านทาง Facebook Live: National Innovation Agency และ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

12.30 - 13.00 น.        ลงทะเบียน
13.00 – 13.05 น.     กล่าวต้อนรับ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.05 – 13.15 น.

การบรรยายหัวข้อ "การขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมที่มากกว่าการมองมนุษย์เป็นศูนย์กลาง"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.15 – 13.25 น.       

การบรรยายหัวข้อ "บริบทเมืองและความสำคัญของนโยบายนวัตกรรม"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภู่จินดา
หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.25 – 13.35 น. 

การบรรยายหัวข้อ "3 มิติเร่งด่วนของนโยบายนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ"
โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

13.35 – 15.00 น.

 การเสวนา "นโยบายนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยมิติการเมืองใหม่"
โดย ผู้แทนพรรคการเมือง