สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์แบบแซม

News d-none 18 มกราคม 2561 15,064

ระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์แบบแซม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์แบบแซม โดยการนำพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลือง และมันสำปะหลังที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง และมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช มาปลูกร่วมกันด้วยระบบการปลูกพืชแซม โดยแบ่งเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับมันสำปะหลัง และการปลูกถั่วเหลืองร่วมกับมันสำปะหลัง ทำให้ได้ผลผลิตรวมต่อพื้นที่สูงกว่าการปลูกพืชแต่ละชนิดแบบเดี่ยว ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและสามารถบริหารจัดการแรงงานภายในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี