สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Thailand Innovation Awards

News d-none 19 ตุลาคม 2561 1,141

Thailand Innovation Awards

Web TIA

“การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) หรือ Thailand Innovation Awards (TIA)” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย โดยส่งเสริมให้เยาวชนส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดประจำปี รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตร โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับผลงานให้เป็นไปในเชิงธุรกิจนวัตกรรมมากขึ้น ผ่านการวางแนวทางการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำนวัตกรรมนั้นๆ มาใช้เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์