สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Design Innovation

News d-none 19 ตุลาคม 2561 1,312

การออกแบบเชิงนวัตกรรม

Web Design Innovation

"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

"นวัตกรรม" จึงถือเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วยเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความสามารถของประเทศในการสร้าง "แรงขับเคลื่อนนวัตกรรม" จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดอัตราการเจริญเติบโตและการปรับฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design Innovation Contest, DIC) จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี สไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี วิชาการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น โดยผลงานต้องมีการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่าง การออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือเทคโนโลยี (technology element) และ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (creative element) และสามารถใช้งานได้จริงซึ่งการออกแบบลักษณะดังกล่าวเรียกว่า "การออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation" ทั้งนี้ผลงานต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ด้วย การออกแบบแบบดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative industry) ที่บ่งบอกถึงความเป็นทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต