homeข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะเข้าหารือร่วมกันถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs

ทำอย่างไรจึงจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส การขยายฐานการตลาด รวมถึงการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมจำเป็นต้องผนึกกำลังร่วมกัน เพื่อฝ่าวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

23 มี.ค. 2565